//جاروجنجال وعصبانیت راکناربگذارید

جاروجنجال وعصبانیت راکناربگذارید

برخی ازمردم عادت دارندبرای هرچیزی ازکوره دربروند،دادوفریادراه بیندازندوبی دلیل توان ونیروی خودراهدربدهند.

آیاشماهم ازآن دسته افرادی هستیدکه دادوقال راه می اندازیدوبدخلقی می کنید؟

ازکوره دررفتن به معنای جوش آوردن،ترکیدن،بخارمتصاعدکردن،به هیجان درآمدن،ناراحت شدن وازغضب به جوش آمدن است.

کلمه ی بدخلق انسان رابه یادبچه ی مریضی می اندازدکه نیمه شب ازخواب بلندمی شودوناله وگریه سرمی دهد.

بدخلقی کیفیتی آزاردهنده،آزرده ساز ورنجش برانگیزاست.

اگرمی خواهیم زندگی وعمرپرثمرومفیدی داشته باشیم ،بایدازجیغ وفریادوعصبانیت دوری کنیم.چگونه می شوددراین کارموفق شد؟

اولین قدم کاستن،ازسرعت یاحداقل کم کردن شتاب است.خودمان متوجه نیستیم تاچه سرعتی داریم خودرابه جلوبرانیم.

بسیاری ازمردم به دلیل سرعت وافزایش کار،سلامت خودراازدست داده اندوتاسف انگیزترای که بااین کار،روح وفکرخودراهم خسته وفرسوده ساخته اند؛البته کسانی هم هستندکه ظاهری آرام ودرونی پرغوغاوپرجوش وخروش دارند.

یک بیمارروانی ممکن است ظاهری خاموش ،اماروحی بسیارناآرام وپرتلاطم داشته باشد.

وضعیت وحالت فکری مامشخص کننده ی سرعت ماست.وقتی مغزدچاربی نظمی وآشفتگی وهیجانات گوناگون است،نتیه آن می شودکه شخص حساس وزودرنج شودوبه کوچکترین حرکتی ازجادررود.

اگرتصمیم نداریم قربانی عوارض ناشی ازهیجانات وتحریکات شدیدعصبی شویم ،بایدازسرعت زندگی مدرن بکاهیم.

تحریکات شدیدعصبی موجب ترشح سمومی دربدن ودرنتیج بیماری های روانی می گردد.

مریض احساس خستگی ونومیدی می کندوازهمه کس وهمه چیز،ازمسایل شخصی گرفته تااوضاع مملکت ودنیا،باخشم وناراحتی صحبت می کند.

وقتی ناآرامی روحی چنین اثرمشهودومشخصی روی جسم می گذارد،پس حساب کنیدروی زوایای عمیق وجود،که روح نام دارد،چه تاثیری ممکن داشته باشد.

اگرسرعت وشتاب مادرکارهازیاده ازحدباشد،امکان نداردآرامش روحی داشته باشیم.خداهیچ وقت باآن سرعت حرکت نمی کندوکوششی هم نمی کندتاخودراباماهمگام سازد.درواقع می گویداگرمی خواهی بااین سرعت دیوانه وارحرکت کنب برو،وقتی خسته شدی حاضرم توراشفابخشم؛امااگرازسرعت خودکم کنی،آرام زندگی وحرکت کنی وخودرابه من بسپاری،به زندگی توغناوعظمت خواهم بخشید.

خداوندبه آرامی وبانظمی کامل وتزلزل ناپذیرحرکت می کند.یگانه سرعت متعادل وعاقلانه برای زندگی کردن،سرعت خداونداست.

خداوندکارهاراانجام می دهدودرست وبدون شتاب انجام می دهد.اونه غضب می کندونه اخمی برابرومی آورد.اوآرامش ودرنتیجه کارایی دارد.

نسل امروز،به ویژه آن هایی که درشهرهازندگی می کنند،به علت تنشهای عصبی ،هیجانات کاذب وسروصدای زیاد،دچاراحساسات شدیدوتندهستند.متاسفانه این بیماری به روستاهاهم کشیده شده است،زیراامواج هوایی تنش رامنتقل می سازد.

پیرزنی دراین موردمی گفت:”زندگی چقدریکنواخت وخسته کنند شده است.”اظهارات اوگویای واقعیتی دردناک وحاکی ازفشارمسئولیت هاوتنشهای زندگی روزانه است.بارمسئولیت های دایمی وپشت سرهم زندگی تحریک کننده ی اعصاب وفشازچربراگیزاست.

کم کم این سوء تفاهم پیش می آیدکه گویااین نسل آنقدربه تنش بدعادت شده که اگرزندگی راحتی داشته باشدناراحت ومعذب است.

آرامش وسکوت عمیق ومتداوم جنگلهاودره ها که برای اجدادماقصه ای آشنابود،برلی نسل کنونی بیگانه است.شتاب زندگی آنچنان افزایش یافته که دربسیاری ازمواردافراددیگرقادربه جلب منابع صلح وآرامشی که دنیای فیزیکی دراختیارآن هامی گذارد،نیستند.

برای خواندن ادامه مطالب دراین جاکلیک کنید.

توسط | ۱۳۹۸-۵-۱۹ ۰۷:۵۶:۳۵ +۰۰:۰۰ ۱۲ام مرداد, ۱۳۹۸|روانشناسی|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

یک × 2 =