//رسیدن به موفقیت وشادکامی

رسیدن به موفقیت وشادکامی

شاگردان مکاتب جدیداخلاقی،هرروزبیش ازروزدیگربه معنویات وبه ویژه به حقایقی نظیرگفته ی زیرپی می برندکه:”به هرکس به قدرایمانش می رسد.”

شمابراساس ایمانی که به خوددارید،براساس ایمانی که به شغل وحرفه تان دارید،براساس ایمانی که به خدادارید،به جلوخواهیدرفت ونه بیش تر.

اگربه حرفه تان وبه خودتان وبه فرصت هایی که درزندگی برایتان پیش می آیدوبه خداایمان داشته باشید،وباتلاش وسختکوشی کارکنید،مطالعه کنیدوخودراوقف کارتان سازید؛به عبارت دیگراگرباسپرایمان بامانع روبه روشوید،می توانیدهرچقدرکه بخواهیدبه مدارج بالا صعودکنیدوبه موفقیت های موردنظربرسید.

وقتی مانعی درمقابل خودداریدتوقف کنید،چشم هایتان راببندیدوبه موفقیتهایی که درآن سوی مانع وجودداردونه زیرآن،فکرکنید،بعددرخیال باایمان،باقلبتان،بامانع برخوردکنیدوجسم کنیدکه اکنون قدرت پرشی عظیم پیدا کرده ایدکه می توانیدبه آن سوی مانع بپرید.

به این قدرت قلبا وعمیقا ایمان داشته باشیدوآن وقت ازهردوقدرتی که شمارابه جلو می راندمتحیرخواهیدماند.

چنانچه ازصمیم قلب انتظاربهترین راداشته باشیدوازنیروی ایمان وتوان خوداستفاده کنید،مسلما بهترین هم نصیبتان خواهدشد.

طبیعی است درروندی که به سوی موفقیت وشادکامی گام برمی داریم،بایدبدانیم اصولا اززندگی چه می خواهیم .شمامی توانیدبه هدفتان برسید،به بالاترین رویاهای خودتحقق بخشیدوهرمقامی درزندگی آرزودارید،فقط به شرط آن که بدانیددرزندگی به دنبال چه هستید.آرزوها وآمال شما بایدچارچوب مشخص معینی داشته باشد.بسیاری ازمردم به جایی نمی رسندچون واقعا خودشان هم نمی داننداززندگی چه می خواهند.آن هاهدف ومقصودمشخص وروشنی ندارند.اگربی هدف گام برداریدچگونه می توانیدانتظاربهترین هاراداشته باشید؟

علت شکست وعدم موفقیت تعدادبی شماری ازافرادهمین است.آن هابه جایی نمی رسندچون عقیده ی مبهمی ازخواسته هاوآرزوهای خوددارند،نمی دانندمی خواهنددرزندگی به کجابرسند وچه کاری انجام دهند.بی هدفی فرجام وپیامدموفقیت آمیزی ندارد.

شمابایدبه طورقطع ویقین بدانیدبه کجا می خواهیدبرسیدیابه چه موقعیتی نایل آیید.ابتدا لازم است هدفتان رامشخص وروشن سازیدبعدآن رادرذهن مجسم کرده وهمه جاآن رانگاه دارید.روی آن شدیدا کارکنید.به آن ایمان داشته باشید.وبه این فکربه قدری قوت بخشید،که به تدریج به واقعیت تبدیل شود.امکان زیادی برای تحقق بخشیدن آرزوی شماوجودداردمشروط براین که قویا به هدف خودبچسبیدوهدف مهم چیزی معقول ومنطقی باشد.

فردی که متکی به خود،مثبت اندیش،وامیدواراست وبه امیدموفقیت هدفی رادنبال می کند،شرایط موفقیت رابه سوی خودجذب می کند.اونیروهای خلاق کیهان رابه سوی خودمی کشاند.

این واقعیتی است غیرقابل انکار؛فردی که بااعتمادبه نفس وخوشبینی می اندیشداوضاع مطلوب رابه سوی خودجذب می کندوقدرتی به دست می آوردکه به اتکای آن می تواندبه هدف خودبرسد.پس،همیشه انتظاربهترین راداشته باشید.افکارمنفی راازذهن بیرون انداخته وبه فراموشی بسپارید.اجازه ندهیدافکاربدبه ذهنتان راه پیدا کندزیراهرفکری که به ذهن بسپارید می تواندهمان جارشدونموکند.

پس سعی کنیدفقط افکارخوب ،ونه هیچ فکردیگری رابپذیرید.بعداین فکرخوب راپرورش دهید،روی آن تمرکز تاکیدکنید،آن رادرخیال تجسم بخشید،برلی انجام دادن آن دعاکنید.آن راباقدرت ایمان محاصره کنید،به آن بچسبید وازآن جدا نشوید.همواره انتظاربهترین رخدادراداشته باشید.فکری که ایمان سپرآن باشدوخداوندآن راتقویت کند،بهترین بازده رانصیب شخص خواهدکرد.

وقتی این سطوررامیخوانید،ممکن است درچنان شرایط روحی وخیمی باشیدکه تصورکنیدهیچ دارویی نمی تواندشفابخش درد شما باشد.اماپاسخ شما این است:

آن طورهم که تصور می کنیدنیست،حتی اگردربدترین شرایط روحی باشد،بازهم بهترینی دردرون شماپنهان است که فقط نیازبه کشف،رهاشدنوتجلی دارد.برای این کارمسلمابه جسارت،جرئت وانسجام شخصیت نیازاست؛اماحربه ی اصلی ایمان است.

ایمان راپرورش دهید.خواهیددیدچگونه شهامت وقدرت خودبه خودپدید می آید.

برای خواندن ادامه مطالب دراین جاکلیک کنید.

توسط | ۱۳۹۸-۵-۱۹ ۰۷:۳۸:۳۹ +۰۰:۰۰ ۱۳ام مرداد, ۱۳۹۸|روانشناسی|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

11 − دو =