//قدرت معجزه آسای درست اندیشی

قدرت معجزه آسای درست اندیشی

کسانی که تاکنون این روش رانیازموده اند وبه قدرت معجزه آسای درست اندیشی پی نرده اند،ممکن است به گفته هایم شک کنند.

اگرانتظارحوادث خوشی راداشته باشید،همانطوربرایتان پیش می آید.زیراوقتی شک به یقین تبدیل می شود،شخص می تواندازهمه ی نیرو وتوان خودبرای مشکلی که دارد،کمک بگیرد.

اگربه صورت کل وواحدی بامسئله ای برخوردکنید،آن مشکل که خودنمونه ونشانه ی عدم یکپارچگی است ،به تدریج محووناپدیدخواهدشد.

اگرهمه ی قوا وانرژی خودرا،چه فیزیکی،چه عاطفی وچه معنوی باهم صرف کاریامسئله ای سازید،تمرکزاین قوا نیروتوانی ایجاد می کندکه مقاومت ناپذیراست.

انتظاربهترین راداشتن،یعنی باتمام وجودخودراصرف رسیدن،به هدفی کردن.علت این که افراددرزندگی باشکست مواجه می شوند،عدم لیاقت وکارایی آن هانیست؛بلکه برای آن است که باجان ودل خودراوقف هدفشان نمی سازند.آن هاباتمام وجودانتظار موفقیت راندارند.به کاری که می کنندایمان ندارندوخودراآن طورکه بایدوشاید وقف آن نمی سازند،اگرکسی باتمام وجودخودراوقف کاری نکند،نتایج مطلوب رابدست نخواهدآورد.

رمزوکلیدموفقیت درزندگی ورازرسیدن به خواسته های قلبی،دررهاوآزادشدن وخودرابه طورکامل به هدف یاکاری سپردن است.

به عبارت دیگرهرچه مایه داریدصرف کاری کنیدکه اکنون دردست دارید.هرذره ازوجودخدارادراختیار هدفتان قراردهیدوچیزی رانزدخودنگاه ندارید.زندگی نمی تواندازکسی که همه ی نیرو توان خودرا دراختیاراومی گذارد،چیزی رادریغ ورزد.

متاسفانه تعدادبی شماری ازمردم این کاررانمی کنند.درحقیقت تعدادبسیارقلیلی این کاررامی کنندواین دلیل مصیبت بارشکست،یااگرنخواهیم عنوان شکست به آن بدهیم،به نیمه موفقیت رسیدن است.

یک مربی ورزشی مشهورکاناداییبه نام “ایس پرسیوال”می گوید:

اغلب مردم چه ورزشکارچه غیرورزشکار،ازخودبه طورکامل مایه نمی گذارندوهمه چیزی رابرای خویش نگاه می دارند.آن هاصددرصدخودراوقف مسابقه نمی کنندوبه همین دلیل هیچ گاه به بالا ترین رتبه ای که شایستگی ولیاقت آن رادارندنمی رسند.

اززندگی چیزی دریغ نورزیدتازندگی چیزی ازشمادریغ نکند.

قلب مظهرفعالیت خلاق است،قلبت راازانگیزه چیزی که می خواهی به آن برسی یابشوی،لبریزکن.

آن چنان جذب کارت شووروی آن تمرکز کن که هیچ جواب منفی وسربالایی رانپذیری.دراین صورت همه ی وجودتوقلبت رادنبال می کند.باقلبت بامانع برخوردکن.بدین معنی که ایمان راپشتوانه هدفت کن.موانع راباعشقی که به هدفت داری پشت سربگذاروباقدرت تخیل برموانع چیره شو.

به عبارت دیگرباسلاح موفقیت به جنگ مشکلات برو.درآن صورت جسم مادی هم تورادراین پیروزی که پیشقراول آن افکارملهم ازایمان است،پیروی خواهدکرد.

همیشه انتظاربهترین ونه بدترین راداشته باش.مطمئن باش به آرزووخواسته ی خودمیرسی.آن چه درقلب توست چه خوب چه بدچه قوی چه ضعیف درنهایت به خودت برمی گردد.

امرسون می گوید:”مواظب باش چه آرزویی دردل می پرورانی،چون سرانجام آن رابدست خواهی آورد.”

پس فرمول کاراین است که بدانیدچه می خواهید،بعدبررسی کنیدکه آیاخواسته تان اصولی ومتناسب باموازین اخلاقی لست؛سپس طوری خودراتغییردهید که به هدفتان نزدیک شویدوهمیشه هم ایمان داشته باشید.باقدرت خلاق ایمان می توانیدعواملی که شمارادررسیدن به هدفتان کمک می کند جذب وبه هم نزدیک سازید.

برلی خواندن مطالب مربوط دراین جا کلیک کنید.

توسط | ۱۳۹۸-۵-۱۹ ۰۷:۴۲:۰۵ +۰۰:۰۰ ۱۳ام مرداد, ۱۳۹۸|روانشناسی|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

16 − 7 =