//من مغلوب شکست نخواهم شد

من مغلوب شکست نخواهم شد

اگرهمواره فکرشکست رادرذهن می پرورانید،مصرا  ازشما می خواهم خود را از شر این فکر موذی نجات دهید؛ چون فکرشکست،شکست می آورد.ازاین پس به خودبگویید: “من مغلوب شکست نخواهم شد.”

“من  می توانم هرکاری راباتوکل به خدا، که به من قدرت می دهد،انجام دهم”

نبایدازمشکل ترسید،بایدبه خودب قبولانید وتلقین کنید که خدا با شماست و به کمک اوموفق خواهیدشد، هرمشکلی را از سر راه بردارید.

پس،اولین قدم برای مبارزه با هرمانعی این است که درمقابل آن قدعلم کنید وبه جای ناله وشکایت آن راموردحمله قراردهید. سعی نکنیدچ هاردست وپا،افتان و خیزان درصحنه ی زندگی گام بردارید.درمقابل مشکلات مقاومت کنیدوکاری برای از بین بردن آن ها انجام دهید،آن وقت متوجه می شویدموانع نصف قدرتی هم که گمان می بردید،ندارند.

در زیرجمله ای که چرچیل درباره ی ژنرال تیودور گفته است:

جمله ای پرمعناوپرمحتوا:”تاثیرذهنی ای که ژنرال روی من گذاشت این بود: آهنی آبداده و شکست ناپذیر.

ژنرال تیو دور می دانست چگونه درمقابل مانع بایستد.درمقابل مانع مقاومت وپایداری نشان دادنتاجایی که مانع شکسته شود.”شمامانع راازمیان برمی دارید؛چیزی دراین میان بایدشکسته شودوآن مانع است ونه شما.شما با تکیه به ایمان می توانید دراین   کارموفق شوید،ایمان به خدا و ایمان به خودتان.ا یمان بالاترین سلاحی است که به آن نیازدارید؛ سلاحی کافی وبیش از رفع نیاز.

ایمان موجب پایداری، قوت، و استقامت می شود.درایمان پویایی و قدرتی وجود دارد که به هنگام بروزمشکلات انسان رامقاوم نگاه می دارد.هرکس به هنگام مساعد بودن اوضاع توان ادامه و پایداری دارد اما هنگامی که حوادث و موجها برضدشما برمی خیزند پویایی انسان است که هرگزمغلوب نشیب وفرازهای بازی زندگی نشود.

ممکن است درجوابم بگویید:”اماشماکه نمی دانیدمن درچه وضعیت روحی ناهنجاری به سرمی برم؛هیچ کس راتاکنون ندیده ام که مثل من بی روحیه وکسل باشد.”

اگرچنین است شماآدم خوشبختی هستید،چون اگرواقعاآنقدرازنظرروحی پایین هستیدکه پایین ترازآن میسرنیست،پس هیچ راهی جزصعودبه بالاندارید.پس موقعیت شماامیدوارکننده است.باوجوداین،ازشمامی خواه بااین ادعاکه هرگزکسی وضعش به بدی شمانبوده ،دست بردارید.

اگرجنبه ی علمی قضیه رادرنظربگیرید،میبینیدداستان های بشری اندکی وجود داردکه همه ی آن ها قبل تکرارشده است. این واقعیت رافراموش نکنید،افرادی بوده اند که زمانی سخت ترین اوضاع راپشت سرگذاشته اند؛ همان موقعیت هایی که اکنون به نظرشما غیرممکن می آید. وضعیت برای آن ها هم در ابتدا بسیار سخت و دشواربود، ام اآن ها راهی برای نجات ورهایی ازآن پیدانکرده اند.

“من باتوکل به خدا،که به من نیرومی بخشد،به انجام هرکاری توانا هستم.این جمله راروزی پنج بارتکرارکنید.تکرار آن قدرت غیرقابل باوری درشما می پروراند.

ممکن است ضمیر نیمه آگاه شما که همیشه درمقابل هر تغییری مقاومت نشان می دهد، به شما بگوید: توکه به این حرف ها اعتقاد نداری. اما یادتان نرود که  ذهن نیمه آگاه شما درحدخود، بزرگترین دروغگوی روی زمین است. او با شما دمساز می شود و ناباوری هایی که شمان سبت به قابلیتهایی که خود دارید به شم ابرمی گرداند. شما ایستارفکری منفی در ذهن نیمه آگاه خود به وجود می آورده اید این منفی گرایی رابه خودتان برمی گرداند.

پس آیابهترنیست به ذهن نیمه آگاه خود روکنید و بگویید:

من این رمز را باور دارم  و روی آن تاکیدمی کنم.

برای خواندن ادامه مطالب دراین جاکلیک کنید.

توسط | ۱۳۹۸-۵-۳۱ ۱۳:۱۴:۳۰ +۰۰:۰۰ ۲۰ام مرداد, ۱۳۹۸|روانشناسی|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

سه × 4 =