//مکالمات روزمره ی خود را از واژه های مثبت پرکنید

مکالمات روزمره ی خود را از واژه های مثبت پرکنید

یک راه موثربرای انباشتن ذهن نیمه آگاه ازافکارمثبت این است که بعضی ازحرف ها وافکاری که رنگ وبوی منفی داردازمکالمات وذهن خودخارج سازیم.مجموعه ای ازمنفی های به اصطلاح کوچک معمولا به مکالمات روزمره ی هرفردی رنگ می بخشد.اگرچه هرکدام ازآن هابه تنهایی کوچک وبی ارزش به نظر می آید،درمجموع ذهن رابه طرف منفی گرایی سوق می دهد.وقتی موضوع منفی های کوچک به ذهنم رسیدشروع به تجزیه وتحلیل مکالمات روزمره ی خودکردم وباورکنیدازنتایج حاصله گیج ومتعجب شدم.

این هاحرف های کوچک وبی اهمیتی هستندوفکربزرگ ازفکرکوچک نافذتروموثرتراست امایادتان نرودکه درخت های عظیم بلوط ازدانه روییده اند.

اگرتوده ای ازمنفی های کوچک مکالمات روزمره ی شمارامحصورسازد،مسلماذهنیاتتان ازمنفی هادرامان نخواهدبود.

تعجب آوراست چگونه این منفی هاهجوم می آورندوقبل ازآن که متوجه شوید،به صورت منفی های بزرگ تجلی می نمایند.

پس تصمیم گرفتم متوجه حرف هایم درمکالمات روزمره باشم ومنفی های کوچک رابه کلی خذف کنم .دیدم بهترین راه مبارزه این است که درگفته هایم ازروی عمدازکلمات مثبت استفاده کنم .

وقتی امیدوارباشیدکه همه چیزبروفق مرادخواهدبود؛ازعهده ی تعهدات خودبرخواهیدآمد.باپیش بینی عوامل مثبت به ایجادآن هاکمک می کنیدوهمه ی کارهابه نحومطلوبی پیشرفت خواهدکرد.

پس برای غلبه کردن برمشکلات و معتقدبودن به فلسفه ی من مغلوب شکست نخواهم شد،سعی کنیدمثبت بینی ومثبت اندیشی راواردزوایای روح وفکرخودسازید.تصمیمی که مادربرابرمشکلات وموانع می گیریم،ارتباط مستقیم باایستارفکریمان دارد،اغلب موانع زاده ی فکرماهستند.

فکری درباره ی این موانع به ذهن شماخطورمی کندتعیین کننده ی تصمیمی است که درباره ی آن هامی گیرید.اگرفکرکنیدنمی توانیذاین موانع راازسرراهتان بردارید،درعمل هم می بینیدنمی توانیدآن راازسرراهتان بردارید.

حالا اگر قویا براین باورباشیدکه موانع آن طورهم که فکرمی کردیدبزرگ نیست واگرقدری تلاش کنیدمی توانیدآن راازمیان بردارید،هرقدرهم که این ایده محکم واستوارنباشد،ولی ازلحظه ای که این فکربه خاطرتان می رسدروندکاربه گونه ای پیش می رودکه نهایتا منجربه ازمیان رفتن مانع خواهدشد.

اگرمشکلی داریدکه مدت هاست نتوانسته ایدبرآن غلبه کنید،احتمالا علت این است که هفته ها،ماه هاوبلکه سال هاست،این فکررابه خودتلقین کرده ایدکه نمی توانیدراه حلی برای مشکلتان پیدا کنید.شما آنقدرروی ناتوانی خودتاکیدگذاشته اید،که فکرتان هم کم کم آن چه شماروی آن اصرارداشتید،پذیرفته است.

وقتی ذهن باوری رامی پذیرد،شماهم آن راقبول می کنیدچون شما همانید که می اندیشید.

برعکس اگراین نگرش جدیدوخلاق رادرذهن بپرورانیدکه من باتوکل به پروردگار هرکاری توانا هستم درآن صورت نگرش جدیدی رابه ذهن منتقل می کنید.

روی انگاره های مثبت مرتبا تاکیدبگذاریدوببینیدچگونه باورتان خواهدشدکه می توانیدراه حلی برای مشکلات خودپیداکنید.وقتی ذهن چیزی راباورکرد،نتایج حیرت انگیزی رخ می دهد.

ناگهان متوجه می شویدازچه قدرت عظیمی برخورداربوده وخودتان خبرنداشته اید.مشکل شما فقط ذهنی است.

قدرت ازمیان برداشتن مانع چیزی ذهنی است.

قبول دارم که موانع مشکلاتی وجوددارد،وآن چه هست خواب وخیال نیست،امامشکل شمابه آن حدکه گمان می برید،سخت ودشوارنیست. انگاره ی فکری شما مهم ترین عامل به شمارمی رود.قبول داشته باشیدخداونددرضمیرشماقدرتی به ودیعه گذاشته است که باتوجه وتکیه برآن می توانیدهرمانعی راز سرراه بردارید. باورداشته باشیدکه این قدرت هرگونه تنشی را از شما بیرون می راند.قدرتی که دردرون شماجاری است ،اگربه توانایی خودایمان داشته باشید،پیروزی بدون شک ازآن شماست.

برای خواندن مطالب مربوط در این جا کلیک کنید.

توسط | ۱۳۹۸-۵-۳۱ ۰۸:۲۱:۱۱ +۰۰:۰۰ ۲۲ام مرداد, ۱۳۹۸|روانشناسی|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

4 × سه =