//همیشه انتظاربهترین هاراداشته باشیدتاآن هارابدست آورید

همیشه انتظاربهترین هاراداشته باشیدتاآن هارابدست آورید

پدرسردرگمی می پرسید:”چه دلیلی داردپسرم دست به هرکاری می زندباشکست مواجه می شود؟

پیداکردن علت ظاهرادشواربودبرای این که این آقادرمجموع واجدهمه ی شرایط بود؛خانواده محترم،تحصیلات کافی وفرصت های شغلی بی شمارباوجوداین،عجیب آدم بدشانسی بودودست به هرکاری می زد،خراب ازآب درمی آمد.اوباتمام وجودکوشش می کرد،امادرخاتمه نصیبی جز شکست نداشت.سرانجام جواب معمای خودراپیدا کرد؛پاسخی ساده ودرعین حال مهم.پس ازآن که به رمزموفقیت پی بردوروی آن کارکرد،شکست ازاوفاصله گرفت وموفقیت به اونزدیک شد.شخصیتش انسجام یافتوقدرت تمرکزش فزونی گرفت.

داشتن ایمان واعتقادمعجزه آفرین است وبه این کشف ونتیجه رسیدم که اگرانتظاربدی ازامورداشته باشیدهمانگونه پیش خواهدآمدواگرانتظاربهترین هاراداشته باشید،بهترینهانصیبتان می شود.

اگرایمان وباورداشته باشید،همه چیزبرای کسی که ایمان وباورداردشدنی وممکن است.

ایستارفکری خودراازمنفی(شک وتردید)به مثبت(ایمان وباور)تغییردادن.

یادبگیریم به جای شک کردن،باورکنیم.بااین کار،هرعملی راوارداقلیم شدنی هامی کنید.البته منظورم این نیست که شماالزامابااعتقادداشتن به هرچه بخواهیدیادرفکرآن باشیدخواهیدرسید؛زیراامکان داردآن کاربه صلاح شمانباشد.وقتی به خداتوکل واعتمادمی کنیداوشمارابه جهتی سوق می دهدکه ازادامه راه هایی که به زیان شماستیامشیت الهی برآن قرارندارد،اجتناب کنید.امامطمئن باشیداگرقلباباورداشتن رابیاموزیدکارهایی که تاکنون غیرممکن به نظر می رسید،اکنون وارداقلیم ممکن ها می شود.هراقدام بزگی درنهایت عملی می گردد.

ویلیام جیمز روانشناس مشهور می گفت:”ایمان وباورما درابتدای هرمسئولیت دشواری،تنها عاملی است که موفقیت نهاییمان راتضمین می کند.”

وقتی انتظاربهترین پیشامدراداریددرواقع نیرویی مغناطیسی ازمغزتان خارج می شودکه براساس قانون جاذبه بهترین هاراجذب می کند.

اگرانتظاربدترین پیشامدهاراداشته باشیدازمغزقدرت دافعه ای رها می کنیدکه سبب می شودبهترین هاازشما بگریزد.حیرت انگیزاست؛چگونه انتظاربهترین هاراداشتننیروهایی رابه کارمی اندازدکه بهترین هاتحقق یابد.

شایدشماهم جزوکسانی هستیدکه دربازی زندگی بازنده بوده اید،شایدتوپ های شما هم تاکنون به هدف نخورده است وباآن که بارهاوبارها آن راپرتاب کرده اید،اماقدرت ضربه ی شما همچنان پایین مانده است.

اجازه دهیدپیشنهادکنم؛تضمین می کنم که این باربرنده شوید.استدلالم براین اصل استواراست که هزاران هزارنفراین تجربه راآزموده ونتایج شگرفی بدست آورده اند.روندزندگی شما باآزمودن این روش به کلی تغییرخواهدکرد.

کتاب آسمانی رابرداریدوآیه های مربوط به ایمان راجداوتعدادی راکه به نظرتان ازهمه بهتر می آیدانتخاب کنید.این آیه هارایکی پس ازدیگری ازبرکنیدواجازه دهیدبه خوبی واردضمیرآگاه شما شود.

آن هاربارهاوبارها به ویژه قبل ازآن که به رختخواب بروید،تکرارکنید.بامرورزمان این کلمات درذهن شما حک می شود،ازخودآگاه واردناخودآگاه گردیده ونگرش وایستارفکری شمارابه تدریج وبه طوربنیادی تغییرخواهدداد.

ادامه این راه شمارابه شخصی مومن ومعتقدبه کسی که همیشه انتظاربهترین هاراداردمبدل خواهدساخت.

باچنین تغییری به تدریج به انسانی موفق وکامیاب تبدیل خواهیدشد،وقدرت جدیدی برای استفاده ازمواهب الهی ورسیدن به آرزوهای قلبی خودبدست خواهید آورد.

درپناه سپر ایمان می توانیدهمه ی شعله های شرارت وتباهی را نابودسازید.

اعقاد،باور،مثبت اندیشی،ایمان به خدای یگانه،ایمان به سایرمردم،ایمان به خودتان،ایمان به زندگی،این هااساس روش هایی استکه کتاب آسمانی می آموزد:”اگرایمان بیاورید،همه کاری برلی کسی که ایمان داردمیسراست.”

اگرایمان داشته باشیدهیچ کاری برایتان غیرممکن نخواهدبود.

به هرکس به قدرایمانش می رسد.

اعتقادداشته باش اعتقادتاآن جاکه این واقعیت رابپذیری که با کمک ایمان می توان کوه هارابه لرزه درآورد.

برای خواندن ادامه مطالب دراین جاکلیک کنید.

توسط | ۱۳۹۸-۵-۱۹ ۰۷:۴۵:۲۷ +۰۰:۰۰ ۱۲ام مرداد, ۱۳۹۸|روانشناسی|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

11 + 11 =