//وقتی خداباماست چه کسی قدرت داردبرماباشد

وقتی خداباماست چه کسی قدرت داردبرماباشد

برای آن که به آن جنبه ی شخصی بدهی آن رابه این صورت عوض کن:”اگرخدابامن باشدچه کسی می تواندبرضدمن باشد؟”

این اصل مسلم وقبول شده ایست که اگرعمیقابه پدیده ای ایمان داشته

باشیدآن رابدست خواهیدآورد.شایدهم حقیقت داشته باشدزیراآنچه شماازصمیم قلب می خواهیدهمان است که انتظارش رامی کشید،اگرچیزی راعمیقا طلب کنید،این آرزوجوی ازعوامل مثبت فراهم می سازد،که سبب می شوندخواسته ی شماعملی شود.

اگرباتمام وجوددنبال هدفی بروید-یادتان باشد،اگرباتمام وجود-وبه گونه ای خلاق ویکپارچه به جستجوی آرزوی قلبی خودبروید،ناامیدبازنمی گردید.

اجازه دهیدچهارکلمه به عنوان رمزموفقیت به شمابیاموزم”قدرت ایمان معجزه می کند.”بااین کلمات پویایی وخلاقیت عجین شده است.آن هارابه ذهن بسپاریدواجازه دهیدتابه ناخودآگاه شمانفوذ کند.این کلمات به شمانیرومی دهدبه هرمشکلی غلبه کنید.این کلمات رابه خاطربسپاریدوبارهاوبارهاآن راتکرارکنید.آنقدربگوییدتاآن راباورکنید.

“قدرت ایمان معجزه می کند.”

درموردتاثیربی چون وچرای این فکروعقیده کوچکترین تردیدی ندارم ،زیرابارهاوبارهابه من ثابت شده است ،درنتیجه اعتقادم به قدرت ایمان بی پایان ولایتناهی است.

چگونه می توان قدرت ایمان راپرورش داد؟پاسخ شمااین است:هرروزیک ساعت کتاب آسمانی رابخوانیدواجازه دهیدکلمات به شخصیت شماشکل وانسجام دیگری دهد.قول می دهم تغییری که به تدریج درشماحاصل می شودوتجربه ای که خواهیدآموخت چیزی درحدمعجزه باشد .

بهاین آیه توجه کنید:”به خداوندایمان داشته باش (که ایده ایمثبت ونیکوست.بااطمینان به شمامی گویم ،آن چه می خواهی به این کوه بگو((منظورش کوه خاصی است،نه همهی کوهه)بهدکناری بایست وبه دریابینداز(که به معنی ازنظردورشدن است-انچه به دریابیندازی ناپدیدمی شود”تایتانیک”دراعماق دریاخوابیده وکف دریاپوشیده ازکشتی هاست.باآن چه مخالفی که دراین جاتحت عنوان کوه آمده به دریابیندازوبه قلب اوشک نکن (چرادراین عبارت ازکلمه ی قلب استفاده شد.برای آن که بگویدشمانبایددراعماق قلب خودبه چیزی شک کنید.ایمان داشته باش که هرچه اومی گویدحادث خواهدشد.اوبه هرچه بخواهدقادروتواناست.”

علت آنکه حوادث بزرگی برای افرادروی نمی دهداین است که آن هادقیقا نمی داننداززندگی چه می خواهندوویژگی رادرخواسته های خودرعایت نمی کنند.

یکمرتبه ویکجاانرژی ونیروی خودراصرف ازجاکندن همه ی مشکلات نکن وجداجدابه هرمشکلی بتازوپس ازغلبه بریکی به دیگری حمله کن.

اگرخواسته ای داری چگونه می خواهی به آن دست یابی؟ابتداازخودبپرس آیاخواسته ام اصولی ومنطقی است؟صادقانه ازخوداین سوال رابکن تامطمئن شوی خواسته ات اصولی است.اگرپاسخت مثبت بودآن وقت ازخداوندبخواه دررسیدن به آن تورایاری کنداگرخداوندکه به همه ی امورآگاه است،تصمیم گرفت که تونبایدبه آن خواسته برسی ،به تونخواهدداد.امااگرخواسته ات اصولی است ،ازاوبخواه.شک به قلبت راه نده خواسته هایت رایکی یکی ازاوبخواه.

درخواسته هایتان دقت وویژگی رارعایت کنید.هرچه اصولی ومنطقی است می توانیدازخدابخواهید،امابه طورجداگانه واخص وکودک وار.

به قدرت خداشک نکنید؛شک وتردیدتوان ونیروراکاهش می دهد.ایمان آن رامتجلی می سازد.

قدرت ایمان آن چنان عظیم ولایتناهی است که کاری وجودنداردکه خداوندنتواندبرای ما به وسیله ی ما یابه کمک ما انجام ندهد.البته به شرط آن که اجازه دهیم قدرت خودرادرقلب مامتجلی سازد.

برای خواندن ادامه مطالب دراین جاکلیک کنید.

توسط | ۱۳۹۸-۵-۱۹ ۰۷:۳۵:۵۱ +۰۰:۰۰ ۱۳ام مرداد, ۱۳۹۸|روانشناسی|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

5 − 1 =