//چگونه عصبانیت خودرامهارکنید

چگونه عصبانیت خودرامهارکنید

برای ازبین بردن عصبانیت خود،پیشنهادمی کنم اول باتمرین های ساده ای ازقبیل آرام نگه داشتن بدن شروع کنید.وقتی عصبانی می شویددراتاق به بالا وپایین نروید،دست هایتان رابه هم نمالید،باپابه زمین نکوبید،فریادنکشید،بحث ومجادله نکنید.سعی کنیددچارغلیان احساسات نشوید.

موقع هیجان تمام حرکات فیزیکی شدت پیدا می کند.پس ازتمرین های ساده،که آرام کردن ومتوقف ساختن حرکات فیزیکی است،بدون حرکت بایستید،بنشینیدودرازبکشید،تاحدامکان صدای خودراپایین نگاه دارید.

برای آن که بتوانیدحرکات خودرامهارکنید،سعی کنیدافکارآرامی به ذهن بیاورید؛چون بدن نسبت به افکاری که ازذهن می گذردحساس است وواکنش نشان می دهد.باآرام کردن حرکات بدن ذهن هم آرام می گیرد.به عبارت دیگرباحرکات فیزیکی می توان ذهن رادروضعیت های دلخواه نگاه داشت.

افرادبی شماری ازاین روش برای مهارکردن خشم،عصبانیت وهیجان های عصبی استفاده کرده وآن راموثریافته اند.پس یکی ازقدمهای اولیه برای کسب آرامش،مهارکردن واکنش های فیزیکی است.

این عمل به نحوغیرقابل باوری آتش هیجان رافرومی نشاند.وقتی آتش هیجان فرونشست ،خشم وغضب هم می خوابد.شایدباورنکنیدبااین کارمقدارزیادی انرژی ونیرویتان ذخیره می شودوکمتراحساس خستگی می کنید.

ضمنا می توانیدتمرین خونسردی،ازجاتکان نخوردن وحتی بی اعتنایی کنید.خودتان راحتی می توانیدبه نفهمی بزنید.افرادراحت طلب کمترعصبانی می شوند.افرادمنظم وباانضباط هم احتمالا می تواننداحساسات خودراتاحدی مهارکنند.

درزیرشش روش برای فرونشاندن آتش غضب ومهارکردن خشم ارائه شده است.خودم شخصاازاین شگردهااستفاده کرده ام وتعدادبی شماری هم آن رابه کاربرده وموثریافته اند:

  1. ارام درصندلی قراربگیرید،خودراکاملا به آن تکیه دهید.ازنوک پاتانوک سر،عضلات راازحال انقباض خارج سازید.برلی این کارزیرلب بگوییدمن اگشتانم راازحالت انقباض خارج می کنم،همین طوراعضای صورتم را

  2. مجسم کنیدمغزسرتان دریاچه ای است دستخوش امواج وتلاطم،که اکنون آرام گرفته وسطح آن بی صدا وخاموش است.

  3. برای چندلحظه منظره ی زیبایی راکه ازگذشته به خاطردارید،مثل دامنه ی کوهی درغروب آفتاب،دره ی عمیق وخلوتی درسحرگاه تابستان،منظره ی جنگلی انبوه درنیمروزپاییزیابازتاب انوارنقره فام ماه رابرسطح آب درنظرمجسم کنید.

  4. به طورآرام ومکررکلماتی که توصیف کننده ی آرامش وسکون است،مانند:آرامی،بی صدایی وصفای درون برزبان آورید.می توانیدکلمات دیگری بااین مفهوم اداکنید.

  5. فهرستی ذهنی ازحوادث وجریاناتی که درزندگیتان روی داده است وعنایات پروردگارشامل حالتان بوده است،ودرلحظات بحرانی،هنگامی که مایوس ومستاصل بوده اید،شمارانجات داده است،تهیه کنیدوباصدای بلنداین سرودحمدرابخوانید:”همانگونه که عنایتت همیشه شامل حال من بود؛ازاین پس هم مراراهبرخواهدبود.”

  6. جمله ی زیرراکه تاثیرعجیبی درآرام کردن ذهن داردتکرارکنید:”کسی که همواره به یادتوست،قرین صلح وآرامش کامل خواهدبود.”

هرگاه احساس ناراحتی وتشتت فکرمی کنید،این کلمات راحداقل چندباردرروزتکرارکنیدودصورت امکان باصدای بلندبخوانید.

این کلمات رابه گونه ای ادا ودرذهن مجسم کنیدکه گویی واقعیت محض است ونفوذی فعال وشفادهنده روی جسم وروح شمادارد.تکراراین کلمات بهترین درمان برای تشتت فکری وروحی است.

بابه کارگیری شگردهای ذکرشده دراین فصل جوشش وغلیان عصبی کم کم فرومی نشیندونیرویی که تاکنون صرف خشم وهیجانات عصبی می شد،ازاین پس برای مقابله بامسئولیت های زندگی به مصرف خواهدرسید.

برای خواندن ادامه مطالب دراین جاکلیک کنید.

توسط | ۱۳۹۸-۵-۱۹ ۰۷:۴۹:۱۱ +۰۰:۰۰ ۱۲ام مرداد, ۱۳۹۸|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

1 × چهار =