//کنترل سرعت درزندگی

کنترل سرعت درزندگی

برای کم کردن تنشی که مردم راازهرسوتهدیدمی کند،شمامی توانیدباکاهش دادن سرعت خویش ،این اقدام مثبت راازخودشروع کنید.

برلی این کارلازم است ازشتاب خودکم کنید-وآرا بگیرید.عصبانی وهیجان زده نشویدوآرامش وخونسردی خودراحفظ کنید.به خودتلقی کنید”ارامش ربانی که ماورای تصوروفهم بشراست.”باتکراراین جمله کم کم ازدرون احساس سبکی وآرامش می کنید.

برای این که به آرامی کاری رابه اتمام برسانیدوازسرعت کافی ومداومی برخوردارباشید،بایدبکوشیدآرامش وهماهنگی که درکارخداوجودداردواردذهن ،روح وهمچنین اعصاب وعضلات خودسازید.

آیاتابحال فکرکرده ایدچقدرمهم است اگربتوانیدآرامش خداراواردعضلات ومفاصل خودسازید؟شایداگراین آرامش واردمفاصل شوددیگرآنچنان دردی احساس نکند.وقتی حرکت مفاصل شماباحرکت خداهماهنگی پیداکند،کارش رابه راحتی وآسانی انجام می دهد.

هرروزبه اعصاب ومفاصل خودتلقین کنید:”خودرارهاوآزادسازید.”

روی تخت یامبلی استراحت کنیدوبعداعضای بدن خودازسرتاپاراازانقباض خارج سازید،به آن هابگویید:”آرامش پروردگارشمارالمس می کند.”

بعدبه خودتلقین کنیدکه این آرامش سراسربدن شمارافراگرفته است.بعدازمدتی تمرین،عضلات ومفاصل ازفرامین شماپیروی می کنند.

ازسرعت خودبکاهیدزیرااگربدون اضطراب وتشویش درراه هدفی گام برداریدآن راخواهیدیافت.چنانچه طبق موازین الهی عمل کردیدوبه هدف خودنرسیدید،بدانیدکه صلاح چنین بوده است.اگرچیزی راازدست بدهید،خیرشمادرآن بوده که آن راازدست بدهید.سعی کنیدسرعتی عادی ،طبیعی وخدایگونه داشته باشید.هنرآزادسازی عضلات ازانقباض وتنش عصبی رایادبگیرید،برلی این کارضمن انجام کارهای بی حرکت بایستیدوبگویید:”اکنون هیجانات عصبی راازخوددورمی کنم،احساس آرامش می کنم.

عصبانی نشوید،جاروجنجال به راه نیندازید،تمرین آرامش کنید.

برای رسیدن به چنین حالتی،پیشنهادمی کنم افکارآرامش بخشی به ذهن خودراه دهید.هرروزبرای مراقبت وسالم نگه داشتن بدن،به یکسری کارهای گوناگون می پردازیم.حمام می گیریم،مسواک می زنیم وورزش می کنیم.به همین نسبت برای حفظ سلامت وبهداشت روح لازم است وقت وانرژی ویژه ای صرف کنیم.یکی ازراه های این کاراین است که آرام درگوشه ای بنشینیم وافکارمثبت وآرامبخش رابه ذهن منتقل کنیم.مثلا منظره کوهی سربه فلک کشیده ،دره های مه آلود،نهرآبی که شعاع خورشیدبرآن تابیده،یاانوارنقره فام ماه رادرآن مجسم کنیم.

هرروز،حداقل یکباردرکوران کارومشغله برای ده تاپانزده دقیقه به مغزخوداستراحت دهیدوتمرین آرامش کنید.

گاهی شدیدا لازم است که سرعت خودراکنترل کنیم وتنهاراه آن وقف انداختن وتوقف درکاری لست که دردست داریم.

شمابایدفلسفه آرام زنگی کردن رابیاموزید؛نیروهای شمابیهوده به هدرمی رود.

ایمان وتقوا ورعایت اصول اخلاقی،نه تنهاآرامش وسکون می دهد،بلکه ذهن،جسم وروح راهم قدرت می بخشد.

ایمان بهترین وبالاترین حربه علیه عصبانیت وتندخویی است.ایمان شخص راازتنش وفشارهای عصبی رها می سازدوسبب می شودبتواندبه منابع قدرت ونیروی جدیدی دست یابد.

برای مهارکردن احساسات،استفاده ازشیوه های علمی شفابخش ضروری است،مهاراحساسات چیزی نیست که بامعجزه یاخیلی راحت باخواندن کتاب به تنهایی عملی گردد،یگانه روش موثر،تمرینهای منظم،پی درپی،علمی وباتقویت ایمان است.

برلی خواندن ادامه مطالب دراین جاکلیک کنید.

توسط | ۱۳۹۸-۵-۱۹ ۰۷:۵۲:۵۳ +۰۰:۰۰ ۱۲ام مرداد, ۱۳۹۸|روانشناسی|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

دو × پنج =