x
چراستارگان دارای رنگ های گوناگونی هستند؟

آیاهمه ی ستارگان به یک اندازه اند؟ محدوده ی وسیعی ازاندازه ی ستارگان وجوددارد.خورشیدیک ستاره ی نسبتا متوسط به حساب می آید.قطرآن یک میلیون چهارصدهزارکیلومتراست.ستاره ی سرخ رنگ وروشن ابط الجوزادرصورت فلکی جباریک ستاره ی غول پیکرواقعی است که قطرآن چهارصدمیلیون کیلومتراست. این بدین معنی است که اگرشماابط الجوزارابه جتی خورشیدقراردهید،سیارات عطارد،زهره وزمین دردرون ستاره […]

4 نوامبر 2019
بیشتر

ویلیام جیمزیکی ازبزرگترین دانشمندان آمریکا،پس ازعمری تحقیق ومطالعه،عقیده داشت که مغزبشرصرفا وسیله ای برای اثبات روح است واین که ذهن ماباخصوصیاتی که درحال حاضرداردبه ذهن دیگری تبدیل می شود.ذهنی که به کمک آن شخص می تواندبه اقلیم مهارنشده ی درک وادراک دست یابد.همان گونه که می توان روح رادردوران حیات صیقل داد و با گذشت […]

28 آگوست 2019
بیشتر

بکوشیدنام افرادرابه خاطربسپارید.بی دقتی دراین امرنشانه ی بی توجهی شمابه طرف مقابل است.نام هرکس برایش خیلی مهم است. سعی کنیدزودگرم وزودجوش باشیدوبودن باشماتحمیلی به حساب نیاید؛مثل کفش وکلاه قدیمی که پوشیدن آن هاراحت است باشید. مسایل راآسان بگیریدوخونسردباشید.زودازکوره درنروید. خودپسندی راکناربگذارید.سعی نکنیدفخربفروشیدوادعای عالم دهربودن نکنید؛خودتان باشید.رفتاری طبیعی وعادی ازخودنشان دهید. رفتاروبرخوردی جاذب داشته باشیدبه طوری […]

27 آگوست 2019
بیشتر

همه چیزبستگی داردکه شمانسبت به مسایل چگونه فکرمی کنید.من به مسایل حمله می کنم وآن هارابه مسایل کوچک تقسیم وتمام قوای فکری راصرف حل آن هامی کنم.دوم این که باخضوع وخشوع درباره ی آن دعا می کنم.سوم،تصویری ازموفقیت درذهن می کشم.چهارم،همواره ازخودمی پرسم:کاردرستی بایدانجام دهم چیست؟پنجم،برای رسیدن به آن باتمام وجودتلاش کنم.امااجازه دهیدروی این نکته […]

27 آگوست 2019
بیشتر

یکی ازمهم ترین ومستدلترین حقایقی که تاکنون درباره ی بشرگفته شده ،توسط ویلیام جیمزیکی ازخردمندترین چهره های تاریخ آمریکا،ابرازشده است.اومی گویدبالاترین وبزرگترین کشف دوران من این است که افرادبشرمی توانندباتغییرایستارفکری خودراتغییردهند. شماهمان هستیدکه می اندیشید،پس افکارقدیمی کهنه وبی مایه راازذهن خودخارج وآن راباافکاری تازه ،سازنده وخلاق که سرشارازعشق وایمان وخیرخواهی است جایگزین سازید. این افکارشخصیت […]

27 آگوست 2019
بیشتر

باتوجه به این که احساس رنجش،ناراحتی،خشم ونفرت تاثیرات این چنین ناگواری روی سلامتی وتندرستی دارد،پادزهرآن چه می تواندباشد؟ کاملا روشن است،بایدحسن نیت،بخشش،ایمان،عشق وآرامش وخونسردی راجایگزین احساسات مخرب کرد.اماچگونه می توان به انجام دادن این کارموفق شد؟درزیرچندپیشنهادعملی آمده است؛این دستورهاراتعدادی بی شمارازافرادی که مایل به مبارزه باعادات بداحساسی خودبوده اند،اجراکرده به نتایج بسیارموفقیت آمیزی می تواندسلامتی […]

27 آگوست 2019
بیشتر

اگراحساس می کنید آدمی طبیعی مزاج نیستید،خصوصیات اخلاقی خود را خیلی دقیق زیرذره بین بگذارید. صادقانه از خود سوال کنید آیا رنجش، سوء نیت یا کینه یا بخلی نسبت به کسی ندارید؟ اگرچنین است،آن را از دلتان بزدایید و این کار را بدون درنگ انجام دهید.این افکار مزاحم به اطرافیان صدمه ای نمی زند و […]

27 آگوست 2019
بیشتر

آیاایمان قلبی عاملی درکسب تندرستی به شمارمی رود؟ قراین موثقی دال براین مدعا وجود دارد. در دورانی از زندگانی خود بر این باورنبودم،امااکنون به آن ایمان دارم زیراشواهدموجودبیش ازآن بوده است که جزاین بیندیشیم. مااکنون می آموزیم که اگردرک صحیحی ازایمان داشته باشیم وآن رابه گونه ای درست به کاربندیم،می توانیم بربیماری غلبه کرده وسلامت […]

27 آگوست 2019
بیشتر

آنچه به گذشته تعلق داردبه فراموشی می سپارم ودستم رابرای گرفتن آنچه درمقابلم گشوده است،درازمی کنم،وبرای نزدیکی وقربت به ذات احدیت تلاش می کنم. ده شگردفهرست واربرای ازبین بردن نگرانی به خودتان بگویید:نگرانی صرفا یک عادت بدذهنی است؛من می توانم هرعادتی راباتوکل به خدای بزرگ ترک کنم. شماباتلقین افکارنگران کننده همواره نگران به نظر می […]

27 آگوست 2019
بیشتر

هرروزچندین باراین جملات راباخودتکرارکنیدتاملکه ی ذهن شماشود.ایمان واعتقادبه موقع ،ترس ونگرانی رابیرون می راند.ترس،درمقایسه باسایرعادات ،یکی ازقوی ترین ونیرومندترین افکاربشری است،جزدریک موردوآن ایمان است.ایمان همیشه برترس پیروزاست؛ایمان تنهاقدرتی است که ترس درمقابل آن پایداری ومقاومت ندارد.اگرهرروزذهنتان راازایمان پرکنید،درنهایت جایی برای ترس باقی نمی ماند.این واقعیت مهم راهرگزفراموش نکنید،به ایمان چنگ بیندازید،وببینیدچگونه ترس ازشمافرارمی کند. پس […]

27 آگوست 2019
بیشتر

دکترجرج سریل جراح مشهورآمریکایی می گفت:مافقط ذهنی نمی ترسیم ،بلکه قلب،مغز ودستگاه گوارش هم می ترسد.منشا ترس ونگرانی هرچه می خواهدباشد،اماتاثیرآن روی سلول ها،بافت هاوارگان های بدن اجتناب ناپذیراست. دکتراستانلی کاب متخصص اعصاب می گوید:نگرانی ارتباط مستقیم وتنگاتنگی باعوارض آرتروزناشی ازروماتیسم دارد. شمامی توانیدبرنگرانی های خودغلبه کنید.وشی وجودداردکه تاثیرش بی چون وچراست بااستفاده ازآن می […]

27 آگوست 2019
بیشتر

اگر باخوشبینی به قضیه نگاه کنید،احساس می کنیدمسئله آنقدرهم پیچیده و قامض نیست .ب خودبگویید:”مشکل من فقط ذهنی است.من به موفقیت فکرمی کنم،موفق هم می شوم.” این رمزرابه خاطربسپارید؛آن راروی یک ورقه ی کاغذبنویسید؛درکیف بغلتان بگذارید،روی آینه ای که هر روز صورتتان را درآن اصلاح می کنید،بالای ظرفشویی، روی میزتوالت و تحریرتان بگذارید.آن قدرآن رابخوانیدتا […]

27 آگوست 2019
بیشتر

یک راه موثربرای انباشتن ذهن نیمه آگاه ازافکارمثبت این است که بعضی ازحرف ها وافکاری که رنگ وبوی منفی داردازمکالمات وذهن خودخارج سازیم.مجموعه ای ازمنفی های به اصطلاح کوچک معمولا به مکالمات روزمره ی هرفردی رنگ می بخشد.اگرچه هرکدام ازآن هابه تنهایی کوچک وبی ارزش به نظر می آید،درمجموع ذهن رابه طرف منفی گرایی سوق […]

13 آگوست 2019
بیشتر

اگرهمواره فکرشکست رادرذهن می پرورانید،مصرا  ازشما می خواهم خود را از شر این فکر موذی نجات دهید؛ چون فکرشکست،شکست می آورد.ازاین پس به خودبگویید: “من مغلوب شکست نخواهم شد.” “من  می توانم هرکاری راباتوکل به خدا، که به من قدرت می دهد،انجام دهم” نبایدازمشکل ترسید،بایدبه خودب قبولانید وتلقین کنید که خدا با شماست و به […]

11 آگوست 2019
بیشتر

برای آن که به آن جنبه ی شخصی بدهی آن رابه این صورت عوض کن:”اگرخدابامن باشدچه کسی می تواندبرضدمن باشد؟” این اصل مسلم وقبول شده ایست که اگرعمیقابه پدیده ای ایمان داشته باشیدآن رابدست خواهیدآورد.شایدهم حقیقت داشته باشدزیراآنچه شماازصمیم قلب می خواهیدهمان است که انتظارش رامی کشید،اگرچیزی راعمیقا طلب کنید،این آرزوجوی ازعوامل مثبت فراهم می […]

4 آگوست 2019
بیشتر

شاگردان مکاتب جدیداخلاقی،هرروزبیش ازروزدیگربه معنویات وبه ویژه به حقایقی نظیرگفته ی زیرپی می برندکه:”به هرکس به قدرایمانش می رسد.” شمابراساس ایمانی که به خوددارید،براساس ایمانی که به شغل وحرفه تان دارید،براساس ایمانی که به خدادارید،به جلوخواهیدرفت ونه بیش تر. اگربه حرفه تان وبه خودتان وبه فرصت هایی که درزندگی برایتان پیش می آیدوبه خداایمان داشته […]

4 آگوست 2019
بیشتر

کسانی که تاکنون این روش رانیازموده اند وبه قدرت معجزه آسای درست اندیشی پی نرده اند،ممکن است به گفته هایم شک کنند. اگرانتظارحوادث خوشی راداشته باشید،همانطوربرایتان پیش می آید.زیراوقتی شک به یقین تبدیل می شود،شخص می تواندازهمه ی نیرو وتوان خودبرای مشکلی که دارد،کمک بگیرد. اگربه صورت کل وواحدی بامسئله ای برخوردکنید،آن مشکل که خودنمونه […]

4 آگوست 2019
بیشتر

پدرسردرگمی می پرسید:”چه دلیلی داردپسرم دست به هرکاری می زندباشکست مواجه می شود؟ پیداکردن علت ظاهرادشواربودبرای این که این آقادرمجموع واجدهمه ی شرایط بود؛خانواده محترم،تحصیلات کافی وفرصت های شغلی بی شمارباوجوداین،عجیب آدم بدشانسی بودودست به هرکاری می زد،خراب ازآب درمی آمد.اوباتمام وجودکوشش می کرد،امادرخاتمه نصیبی جز شکست نداشت.سرانجام جواب معمای خودراپیدا کرد؛پاسخی ساده ودرعین حال […]

3 آگوست 2019
بیشتر

برای کم کردن تنشی که مردم راازهرسوتهدیدمی کند،شمامی توانیدباکاهش دادن سرعت خویش ،این اقدام مثبت راازخودشروع کنید. برلی این کارلازم است ازشتاب خودکم کنید-وآرا بگیرید.عصبانی وهیجان زده نشویدوآرامش وخونسردی خودراحفظ کنید.به خودتلقی کنید”ارامش ربانی که ماورای تصوروفهم بشراست.”باتکراراین جمله کم کم ازدرون احساس سبکی وآرامش می کنید. برای این که به آرامی کاری رابه اتمام […]

3 آگوست 2019
بیشتر

برخی ازمردم عادت دارندبرای هرچیزی ازکوره دربروند،دادوفریادراه بیندازندوبی دلیل توان ونیروی خودراهدربدهند. آیاشماهم ازآن دسته افرادی هستیدکه دادوقال راه می اندازیدوبدخلقی می کنید؟ ازکوره دررفتن به معنای جوش آوردن،ترکیدن،بخارمتصاعدکردن،به هیجان درآمدن،ناراحت شدن وازغضب به جوش آمدن است. کلمه ی بدخلق انسان رابه یادبچه ی مریضی می اندازدکه نیمه شب ازخواب بلندمی شودوناله وگریه سرمی دهد. […]

3 آگوست 2019
بیشتر

متخصصان بهداشت وتندرستی اغلب ازدعادرکاردرمان استفاده می کنند.احساس ضعف وناتوانی وتنش وناراحتی هایی شبیه آن،احتمالابراثرعدم توازن درونی بدن حادث می شود.واقعااعجاب انگیزاست چگونه دعاجسم وروح راتوازن می بخشدوتعادلی درهردوآن هابه وجودمی آورد.یکی ازدوستانم که فیزیوتراپ است به مردعصبی مزاجی که تحت درمانش بودگفت:”خداوندبه انگشتان من نیرومی بخشدکه بتوانم جسم شمارا که معبدروحتان است،شفاوبهبوددهم .وقتی روی […]

6 ژوئن 2019
بیشتر

“هرمسلمان ویهودونصرا…که ازروی حقیقت به خداوند…ایمان آوردونیکوکاری پیشه کندالبته ازخداپاداش نیک یابدوهیچگاه بیمناک واندوهگین نخواهدبود”. منظوراززندگی،حیات وشادابی وپرتوان بودن است.حضرت مسیح علت ظهورخودراچنین توصیف می کند:”…من ظهورکردم تاآن هازندگی داشته باشند؛حیاتی پروسعت وپربرکت.” این جمله،رنج ودردومشکلات ابنای بشررانفی نمی کند،منظوراین است که اگرافرادبه فرامین الهی عمل کنندمی توانندباتوان ونیروی کافی زندگی کنند. اجراکردن موازین اخلاقی […]

3 ژوئن 2019
بیشتر

“آن هایی که به خداوندتوکل می کنندقدرت خودرامجددا به دست می آورند.آن هاچون عثاب تیزپروازمی شوند؛باقدرت می دوند،نه باخستگی؛بااستواری قدم برمی دارندنه بافرسودگی”. افکارما،رابطه آن بامذهب و قدرتمندشدن افکارماونحوه ی فکرکردنمان تاثیربی چون چرایی روی قوای جسمیمان دارد.اگرذهنتان به شمابگویدکه خسته هستید،ساخت بدنی،اعصاب وعضلات هم این واقعیت رامی پذیرند.اگرذهن شماواقعامصروعلاقه مندبه انجام کاری باشد،شمامی توانیدبدون […]

3 ژوئن 2019
بیشتر

یکی دیگرازراه هایی که به ذهن آرامش می دهد،سکوت است هرکس درشبانه روزحداقل به پانزده دقیقه سکوت کامل نیازدارد.هرروزبه مدت پانزده دقیقه به گوشه ی خلوت وبی صدایی رفته ،بنشینیدیادرازبکشیدوسکوت اختیارکنید.نه چیزی بنویسیدنه بخوانیدوسعی کنیدکمترفکرکنید.به ذهن استراحت مطلق دهیدوسعی کنیدذهن راآرام وغیرفعال نگه دارید.البته،دراوایل امراین کارمشکل است.چون افکارگوناگون ازگوشه وکناربه ذهن حمله می کند،اماتمرین،برکارایی شما […]

30 می 2019
بیشتر

رمزسلامتی درتغییردادن ایستارفکری است.هرکس بایدبکوشداساس فکری خودراتغییردهد.گرچه این کارنیازبه کوشش داردباوجوداین ،آسان ترازوضعی است که اکنون شمادرآن به سرمی برید.زندگی تحت فشارعصبی زندگی سختی است امازندگی توأم باآرامش درونی ،همراه بانظم وهماهنگی وفارغ ازتنش راحت ترین وآسان ترین نوع زندگی است.مشکل کاردرتغییرجهت دادن خط فکری وپذیرفتن موهبت آرامش ازجانب خداوندبه آسانی وباراحتی خیال است. زمانی […]

29 می 2019
بیشتر

روبه روشدن باهرگونه واقعیتی،هرچه قدرهم که تلخ،دشوارونومیدکننده باشد،آن قدرمهم نیست،که برخوردماباآن مسئله. نگرشی که شمانسبت به موقعیت خاصی داریدممکن است قبل ازآن که کوچکترین قدمی درراه حل آن بردارید،شماراازپای درآورد.حتماقبول داریدکه فکرقضیه ای ممکن است آن چنان شماراازپابیندازدکه دیگرنتوانیدعملا با آن مقابله کنید.به عبارت دیگرفکرمثبت وامیدوارکننده می تواندواقعیتی رابه کلی تغییردهدیابرآن غلبه کند. کسی که […]

27 می 2019
بیشتر

“به خودایمان داشته باشید”؛به تواناییهای نهفته درخوداعتقادداشته باشید. بدون اعتماد وا طمینان واقعی و خالصانه به قدرت درونی خودنمی توانید از زندگی شاد و موفقیت آمیزی برخودار گردید. امابا داشتن اعتماد راسخ می توانید به موفقیت برسید،خودکوچک بینی و احساس بی ارزشی و بی لیاقتی سدراه شادی و نشاط است؛ درحالی که اعتمادبه نفس به […]

25 می 2019
بیشتر

بزرگ ترین رمزموفقیت زنان هروقت کسی می خواهددرحق شمالطفی بکندآن رابپذیرید. هیچ ایرادی نداردکه شمافکرتان راعوض کنید. شمافقط می توانیداعمال ورفتارخودتان راکنترل کنید. بزرگترین رمزموفقیت کسانی که برنده می شوندپشتکارآن هاست. وقتی خوب به آن فکرمی کنید،همه چیزیک معجزه است. همیشه به قدرکافی بخوابید. به جای این که بخواهیدنقاط ضعف خودرابه نقاط قوت تبدیل کنید،روی […]

22 می 2019
بیشتر

خواسته واقعی زنان چیست؟ درطول مدت هاشاهداین بوده ایم که مردهابرای برآورده کردن انتظارات زنان تلاش می کردند.صادقانه عرض می کنم هنوزخواسته واقعی هیچ زنی کشف نشده است.حتی بزرگترین روانکاو دنیاسینگمودفردنتوانسته جواب این سوال راپیداکند.امامیوتوانیم دررابطه بااین موضوع به چیزهایی اشاره کنیم. مشابه همه مردان زنان نیز،نیازبه رسیدگی به امورشخصی واجتماعی شان دارند.نیازشخصی یک زن […]

11 می 2019
بیشتر

مردان برای رسیدن به خواسته های واقعی خودچه کاری انجام می دهند؟ اگرهمه افراددارای شخصیت وشرایط یکسانی باشندبااین حال همه ی مردان وزنان نسبت به هم تردیددارند.هرمردی دارای دونیازاحساسی است:نیازشخصی ودیگری نیازاجتماعی البته نیازاجتماعی مردان به احساس قدرت ورهبری شان برمی گردد.وقتی حرف ازقدرت می زنم منظوراین نمی باشدکه شمابایک مردگردن کلفت درتماسید.بلکه منظورم ازقدرت […]

11 می 2019
بیشتر
علاقه مندی ها 0
مقایسه