x

هومکتانت ها آب را از محیط اطراف جذب کرده و به سطح پوست یا مو می آورند. هومکتانت ها برای انواع پوست به خصوص پوست های خشک یک ترکیب حیاتی به شمار می آیند. هومکتانت یا مواد جاذب الرطوبه، از پرمصرف ترین ترکیبات مرطوب کننده بوده و به طور گسترده در فرآورده های پوست و […]

30 دسامبر 2019
بیشتر

ستارگان چگونه شکل می گیرند؟ تصورمی شودکه ستارگان ازابرهایی ازگازوغبارموجوددرفضاشکل گرفته اند.اگردریک ابرگازی،یک منطقه ی متراکم به وجودآید،این امکان وجودداردکه براثرنیروی گرانی که هریک ازذرات گازی برذره ی دیگرواردمی کند،این ابرگازی شکل منقبض گردد.هرقدرابرکوچک وکوچک ترگردد،تراکم ودمای آن افزایش می یابدتاآن که دمای فشاردرمرکزآن چنان افزایش می یابدک فعل وانفعالات هسته ای شروع شودوهیدروژن رابه […]

4 نوامبر 2019
بیشتر
ستارگان چگونه تشکیل می شوند؟

ستارگان چگونه شکل می گیرند؟ تصورمی شودکه ستارگان ازابرهایی ازگازوغبارموجوددرفضاشکل گرفته اند.اگردریک ابرگازی،یک منطقه ی متراکم به وجودآید،این امکان وجودداردکه براثرنیروی گرانی که هریک ازذرات گازی برذره ی دیگرواردمی کند،این ابرگازی شکل منقبض گردد.هرقدرابرکوچک وکوچک ترگردد،تراکم ودمای آن افزایش می یابدتاآن که دمای فشاردرمرکزآن چنان افزایش می یابدک فعل وانفعالات هسته ای شروع شودوهیدروژن رابه […]

4 نوامبر 2019
بیشتر
آیاستارگان ازنظرروشنایی متفاوت هستند؟

اخترشناسان چگونه ستاره راوزن می کنند؟ این کارمشکلی است،اماباستارگان دوتایی غیربصری این امرممکن است.برطبق قانون گرانی نیوتون،دوجسم که به دوریکدیگرمی گردندبرای انجام این کارزمان معینی وقت لازم است که بستگی داردبه جرم آن هاودوری آن دوازیکدیگر. اگرمافاصله ی مزدوج رابدانیم،می توانیم به این نتیجه برسیم که آن دوبرسیم که آن دودرچه فاصله ای ازیکدیگرقراردارندوپس ازیک […]

4 نوامبر 2019
بیشتر
ستارگان ازچه چیزی ساخته شده اند؟

دریک شب صاف چندستاره رامی توان دید؟ دریک شب صاف وخوب وبدون وجودنورماه که سبب پنهان ماندن نورستارگان ضعیف می گردد،شمامی توانیددرحدوددوهزارستاره مشاهده کنید.روی هم رفته،درسراسرآسمان درحدودشش هزارستاره ی روشن وجودداردکه اگرشرایط شمامناسب باشدباچشم غیرمسلح می توانیدآن هاراببینید،امادرهرزمان شماتنهانیمی ازکل آسمان رامی بینید. ستارگان نزدیک به افق به خوبی ستارگان نزدیک سمت الراس پدیدارنیستند(زیراکه نورآن […]

4 نوامبر 2019
بیشتر
نزدیک ترین ستاره کدام است؟

چه کسی برای نخستین بارفاصله ی ستاره رااندازه گیری نمود؟ معمولا اخترشناس آلمانی به نام فردریک بسل رابه عنوان نخستین فردی که موفق به اندازه گیری فواصل ستارگان شد،می شناسند. وی باه کاربردن یک تلسکوپ انکساری غیررنگی ظریف ،موقعیت ستاره ی۶۱دجاجه (درصورت فلکی دجاجه یاقو)راموردبررسی قراردادواختلاف منظرآن رابرابربا۳۵صدم ثانیه ی قوسی بدست آوردکه برابراست بافاصله […]

4 نوامبر 2019
بیشتر

اخترشناسان برای اندازه گیری فواصل ستارگان ازچه روشی استفاده می کنند؟ روش اساسی که اخترشناسان برای پیداکردن فواصل ستارگان به کارمی گیرند،اختلاف منظرمثلثاتی نامیده می شود. دراین روش،فنی به کارگرفته می شودکه دراصل ،ساده ولی درعمل پیچیده است درنظر بگیرید.موقعیت ستاره ی مزبوررادررابطه باستاره های دورتردرآن زمینه اندازه می گیریم.اگرشش ماه بعدموقعیت ستاره رامجددااندازه گیری […]

3 نوامبر 2019
بیشتر

اخترشناسان روشنایی ستاره راچگونه اندازه گیری می کنند؟ اخترشناسان روشنایی ستاره راباقدرستاره ای اندازه گیری می کنند.قدرظاهری یک ستاره عبارتست ازروشنایی ستاره که باچشم غیرمسلح دیده می شودوبرطبق مقیاسی تقریبا شبیه مقیاس چوگان بازاندازه گیری می شود. ستاره هرچه به چشم روشن ترآید،دارای قدرروشنایی کم تری است.این سیستم تعریف روشنایی ستاره ،توسط یک اخترشناس ازیونان […]

3 نوامبر 2019
بیشتر

آیاهیچ نوع حیاتی درجاهای دیگرمنظومه ی شمسی وجوددارد؟ درحال حاضرپاسخ به این سوال واقعا دشواراست.آن چه مسلم است این که حیات انسانی درهیچ جای منظومه ی شمسی وجودندارد.اما،این بدین معنانیست که سطوح پایین ترحیات(حیات های ساده وغیرپیچیده)نمی تواندوجودداشته باشد. اگرمیزان حرارت رادرنظربگیریم،جایی درمنظومه ی شمسی به نام اکوسفروجودداردکه شدت تابش ها(شامل حرارت)ازخورشیدمناسب نوعی حیات است.اکوسفرازداخل […]

3 نوامبر 2019
بیشتر

منظومه ی شمسی چگونه شکل گرفت؟ هنوزپاسخ مطمئنی به این پرسش داده نشده است.اگرچه بیش ترستاره شناسان اکنون معتقدندکه سیارات یاهمزمان باخورشید،ویابه فاصله ی کوتاهی بعدازبه وجودآمدن خورشیدوازموادی که دراطراف خورشیدبودند،به وجودآمدند. یکی ازنظریه های قدیمی مربوط به ریاضی دان فرانسوی پیره لاپلاس می باشد.اومعتقدبودکه خورشیدبه صورت یک کره ی عظیم گازکه به آرامی می […]

3 نوامبر 2019
بیشتر

چه فرقی بین ستارگان دنباله داروشهاب هاوجوددارد؟ ستاره ی دنباله دارشئ است بزرگ ودرحال حرکت به دورخورشیدمثل حرکت سیارات به دورخورشید،درحالی که شهاب صرفا یک ذره ی سیارناچیزی است که ازنظراندازه شبه به یک دانه ی شن است که آن هم به دورخورشیدحرکت می کنداما،وقتی قابل رویت خواهدبودکه واردجوزمین شده ودراثراصطکاک باجوزمین سوخته شده وبه […]

3 نوامبر 2019
بیشتر

چرادم ستارگان دنباله دارهمیشه درجهت مخالف خورشیداست؟ یک ستاره ی دنباله دارتازمانی که دورازخورشیداست فاقددم است امابه همان اندازه که به خورشیدنزدیک می شودتابشهای خورشیدموادموجوددرستاره راگرم می کندوسبب می شودکه گازهای آن آزادشوند. ستاره ی دنباله داردراین حال منبسط می شودوموادآن به وسیله ی بادهای خورشیدی به بیرون رانده می شوندوجریانی ازذرات باردارپیوسته به وسیله […]

3 نوامبر 2019
بیشتر

هریک ازسیارات چندقمردارند؟ شایدچندان هم مایه ی تعجب نباشدکه سیارات بزرگتردارای اقماربیش تری هستند.عطاردوزهره بدوندفمرند.زمین یک قمردارد.مریخ دارای دوقمرکوچک است،مشتری ۱۲قمر،زحل۱۰قمر،اورانوس پنج قمر،نپتون دوقمروپلوتوبدون قمراست. این امکان وجودداردکه سیارات بیرونی دارای اقماربسیارکوچک وکم نوری باشندکه به چشم نیایند.درواقع وبه معنایی ،زمین دارای یک قمردیگراست.یک سیارک کوچک به نام تورودرمداری به دورخورشیدمی گرددکه به اندازه ی […]

3 نوامبر 2019
بیشتر

نکته ی عجیب درباره ی پلوتوچیست؟ پلوتوازبسیاری جهات جهان عجیبی است.این سیاره درسال۱۹۳۰م.(۱۳۰۸ش) کشف گردیدوبه نظرمی رسدکه سیاره ای است کوچک وجامدوبه سیارات زمینی بیش ترشبیه استتابه سیارات مشتری گون. اندازه ی آن بینابین عطاردومریخ است.بخاطرفاصله ی بسیارزیادش ازخورشیدیعنی۵/۳۹واحدنجومی (۵۸۰۰میلیون کیلومتر)کوچکترازآن است که همانندیک قرص دیده شود جزازطریق تلسکوپ های بزرگ آن هم درصورتی که […]

3 نوامبر 2019
بیشتر

کدام سیاره درسال ۱۷۸۱م(۱۱۵۹ش)کشف گردید؟ سیاره اورانوس به وسیله ی اخترشناسی به نام ویلیام هرشل کشف گردید. وی موسیقی دانی ازهانووربودکه درانگلستان می زیست.اودلبستگی شدیدی ب اخترشناسی ازخودنشان دادوازتلسکوپی که خودساخته بوداستفاده می کرد.کارعمده ی وی درنجوم به نقشه برداری ازپراکندگی ستارگان درکهکشان مابودوکشف اورانوس توسط وی امری اتفاقی بود.اورانوس دربرابرتلسکوپ وی همچون ستاره ای […]

3 نوامبر 2019
بیشتر

حلقه های زحل ازچه چیزساخته شده اند؟ حلقه های اطراف زحل نمی تواننداجسام جامدی باشند،چون اگرچنین می بودبراثرکشش گرانشی زحل ازهم پاشیده می شدندبه طوری که اثرگرانی برلایه ی درونی حلقه هابه مراتب قوی ترمی بودتاکناره های بیرونی. درواقع،اخترضناسان ازطریق نگاه کردن به طیف خورشیدمنعکس شده ازحلقه هابه آسانی می توانندبگویندکه حلقه هاازموادجامدساخته نشده اند. […]

2 نوامبر 2019
بیشتر

چه چیزدرموردخرده سیاره ی ایکاروس غیرمعمول است؟ ایکاروس یکی ازخرده سیارات کوچک به حساب می آید.این نام ازیک شخصیت اسطوره ای دریونان گرفته شده که وی به کمک بالهای ساخته شده ازموم خودراتانزدیکی خورشیدرساندوبالهایش آب شد. ایکاروس مداری رادنبال می کندکه خرده سیاره راازحداکثرفاصله ۳۰۰میلیون کیلومتری خورشیدبه کمترین فاصله یعنی ۳۲میلیون کیلومتری خورشیدمی رساند،یعنی به […]

2 نوامبر 2019
بیشتر

آیادراین قرن انسانی درمریخ پیاده خواهدشد؟ ازدیدنظری این امرمطمئناامکان پذیراست.برای صرفه جویی درمصرف سوخت مهمترین موقعیت انتخاب سالی است که درآن سال مریخ به کوتاه ترین فاصله ی خودبه زمین نزدیک گردد. طرح های قابل توجیهی برای این ماموریت وجوددارد.ازآن جمله می توان درسال،۹فضانوردوسه سفینه ی فضایی برای قراردادن آن هادرمداری به دورسیاره اعزام کرد،قبل […]

2 نوامبر 2019
بیشتر

کانال های مریخی چیست؟ درسال ۱۲۵۵اخترشناس ایتالیایی به نام شپارلی ،علاماتی تیره،مستقیم وباریک درسطح سیاره مشاهده نمودوآن هاراکانال نامید.اخترشناسان بعدازوی آن هاراکانال می گفتندوبه زودی این عقیده رشدنمودکه این علائم درحقیقت کانال هایی هستندکه به وسیله ی موجوداتی خیالی روشنفکروپیشرفته ساخته شده اند.تصورمی شدکه این کانالهابرای رساندن آب به بیان های لم یزرع سطح سیاره […]

2 نوامبر 2019
بیشتر

عبورعطاردیازهره به چه معنی است؟ عطاردوزهره وقتی درحال عبورهستندکه مستقیماازجلوخورشیدعبورنمایند.درچنین موقعیتی،آن هاشبیه به نقطه ای کوچک (برای زهره نقطه ای بزرگ)هستندکه درحال عبورازبرابرچهره ی مرئی خورشیدمی باشند.ازآن جاکه عطاردوزهره درمقایسه بازمین مابه خورشیدنزدیک ترند،بنابراین هردوی آن هاسریعتراززمین حرکت می کنند(مدت گردش عطاردبه دورخورشید۸۸روزوبرای زهره ۲۲۵روزوبرای زمین ۳۶۵روزاست). بنابراین آن هادرفاصله ی زمانی معینی می توانندبازمین […]

1 نوامبر 2019
بیشتر

کدام سیاره است که گاهی آن راستاره ی صبحگاهی وزمانی دیگرآن راستاره ی شامگاهی می نامیم؟ ستاره ی موردنظر،سیاره ی زهره است که بااین نام هاشناخته می شود،زیراکه مانندعطاردیادرآسمان شب وپس ازغروب آفتاب دیده می شودیادرآسمان صبح پیش ازطلوع آفتاب. اخترشناسان باستان ابتداتصورمی کردندکه این دوستاره ،دوشی متفاوت ازیکدیگرند،اماباگذشت زمان روشن گردیدکه آن دویک سیاره […]

1 نوامبر 2019
بیشتر

ماه خودچگونه به وجودآمد؟ نظریه های مختلفی درموردشکل گرفتن ماه وجوددارد.دراوایل این قرن،یک نظررایج این بودکه ماه درابتدا جزئی ازکره ی زمین بودکه به دلایلی ازآن جداگردیدوباعث شدتااقیانوس آرام به وجودآید. بابررسی های به عمل آمده روی صخره های ماه هم کنون مشخص گردیده است که ماه هیچ گاه جزئی اززمین نبوده است.صخره های سطحی […]

4 اکتبر 2019
بیشتر

آیادرسطح ماه هواوجوددارد؟ سالیان درازی ازکشف این موضوع می گذردکه هیچ هوایی روی سطح ماه وجودندارد.اندازه گیری هایی که اززمین انجام شده نشان می دهدکه اگرماه جوداشت،درآن صورت چگالی آن می بایست کمترازیک صدهزارم چگالی زمین باشد. برای شماهم دشوارنیست که دریابیدکه ماه جوضخیمی ندارد.همچنان که ماه به دورزمین می گردد،به دفعات ازمقابل ستارگان عبورمی […]

4 اکتبر 2019
بیشتر

سطح کره ی ماه شبیه چه چیزی است؟ اززمانی که انسان بابرنامه های سفینه ی آپولودرکره ی ماه پیاده شد،نسبت به چندسال قبل مااطلاعات بسیاربیش تری درباره ی سطح ماه بدست آورده ایم.اما،نتایجی که ازطریق آپولوبدست آورده ایم عقایداولیه مارادرباره ی این که ماه چگونه به نظرمی رسدچندان تغییرنداده است. اگربه وسیله ی یک تلسکوپ […]

4 اکتبر 2019
بیشتر

چه چیزباعث به وجودآمدن نورهای قطبی می گردد؟ نورهای قطبی منظره ی بسیارجالبی هستندکه به بهترین صورت ازحدودعرض جغرافیایی دایره ی اقیانوس منجمدشمالی (یامنجمدجنوبی)دیده می شود. نورهای قطبی درست همانندتابش های رنگی درآسمان هستند.نورهای قطبی دراثرالکترون هایی که درطول خطوط میدان مغناطیسی زمین حلقه می زنند،به وجودمی آید.این حلقه های الکترونی واردجوزمین می شودوباعث می […]

4 اکتبر 2019
بیشتر

چراجزرومدداریم؟ جزرومددریادراثرکشش گرانشی ماه وخورشیدبرروی سطح آب ایجادمی شود. چون ماه نسبت به خورشیدخیلی خیلی به مانزدیک است بنابراین نقش عمده تری درایجادجزرومددارد.ماه یک کشش گرانشی به زمین واردمی کند.این کشش درسمتی اززمین که مقابل ماه است قوی ترازسمتی است که ماه نیست.این امرباعث میگرددتاسطح جامدزمین باحرکت ماه بالای سرماکمی بالاوپایین گردد. این اثربسیارکمترازآن است […]

4 اکتبر 2019
بیشتر

خسوف وکسوف چگونه صورت می گیرد؟ کسوف خورشیدزمانی صورت می گیردکه ماه ازمیان خورشیدوزمین عبورنمایدودرنتیجه مانع رسیدن نورآفتاب به زمین گردد. خسوف زمانی رخ می دهدکه ماه ازمیان سایه زمین عبورکنددراین صورت نورخورشیدبه آن نمی رسد. یک انطباق عجیبی است که خورشیدوماه درآسمان به یک اندازه به نظرمی رسند.درحالی که،درواقع قطرخورشیدچهارصدباربزرگ ترازقطرماه است.اماخورشیدهم درفاصله ای […]

4 اکتبر 2019
بیشتر

آیاخورشیدبه دورخودمی گردد؟ درست همانگونه که زمین به دورمحورش می گردد(هر۲۴ساعت یکبار)خورشیدنیزبه دورخودمی گردد.اما،به مدت زمان بسیاربیش تر.بازیرنظرداشتن حرکت لکه های سطح خورشیدمی توانیم به مدت زمان حرکت وضعی خورشیدپی ببریم. خورشیددرهمان حال که ب دورخودمی گردد،لکه هانیزبه دورسطح خورشیدحرکت می کنندومخصوصا بازیرنظرداشتن حرکت لکه های سطح خورشیدکه چه مدت سطح خورشیدرایک دورکامل می زند(البته […]

3 اکتبر 2019
بیشتر

چراخورشیدمی درخشد؟ اصولا علت درخشندگی خورشیدداغ بودن بیش ازحدآن است.دمای سطح آن تقریبا ۶هزاردرجه ی سانتی گراداست.نه تنهانورهای قابل رویت بلکه انواع دیگرازپرتوهای غیرمرئی الکترومغناطیسی مانندپرتومادون قرمزکه ماآن رابه صورت گرمااحساس می کنیم،ازخودگسیل می دارد. خورشیدچرااین قدرداغ است؟ چون ازگازساخته شده است وغالباگازهیدروژن که این گازدردرون خورشیدبه خاطرتراکم گرانی درمعرض فشاربسیارزیادی قراردارد.همانگونه که اگرشمامقداری گازرادرآزمایشگاه […]

3 اکتبر 2019
بیشتر

اسحاق نیوتون حرکت سیاره هاراچگونه توضیح داد؟ اسحاق نیوتون نشان داددرصورتی که نیرویی (که ماآن رانیروی گرانی)می نامیمبین خورشیدوهرسیاره عمل نماید،می تواندمسیری راکه به عنوان مدارسیاره هاشناخته شده است،توضیح دهد.این نیرویک نیروی مربع معکوس می باشد.یعنی اگرفاصله ی بین دوجسم دوبرابرشودنیروی بین آن هابه یک چهارم میزان اصلی کاهش می یابد.اوچگونه به این نتیجه رسید؟ […]

3 اکتبر 2019
بیشتر

چراکپلرمشهوربود؟ کپلردانشمندی بودکه سرانجام مسیری راکه سیاره هاواقعا طی می کنند،نشان داد. اوکتابی به نام رازعالم راانتشارداد.این کتاب به نظریه کوپرنیک که خورشیددرمرکزعالم است کمک کردوسعی نمودکه نشان دهدچگونه فواصل سیاره هاقابل اندازه گیری است.اواین عقیده ی عجیب راداشت که فواصل بین کرات سیاره ای بستگی داردکه چه شکل هندسی بتواندبین هردوکره ی مجاورقرارگیرد. (یونانیان […]

16 سپتامبر 2019
بیشتر

کوپرنیک درباره ی عالم چه فکرمی کرد؟ نیکلاس کوپرنیک،یک منشی دفتری درکلیسای کاتولیک رومی،درسال۱۴۷۳م.(۸۵۱ش)درلهستان متولدشد.اوعلاقه ی مخصوصی به نجوم داشت وبعدازمشاهده ی دقیق سیاره هاومحاسبه ی حرکتهایشان،راه های جدیدوساده تری رابرای توضیح حرکت آن هاکشف کرد. درآن زمان اوبراین فرض بودکه زمین وهمه ی سیاره های شبیه به آن همگی به دورخورشیدمی گردند(البته به استثنای […]

16 سپتامبر 2019
بیشتر

نظربطلیموس راجع به منظومه ی خورشیدی چه بود؟ بطلیموس یک ستاره شناس بزرگ یونانی بودکه درقرن دوم میلادی می زیست. اودرکتابخانه ی اسکندریه کارمی کردواوبودکه نظریه نهائی یونان باستان رادرموردعالم درکتابش به نام “المجسطی”جمع آوری نمود. این نظریه که مغمولا نظریه بطلیموسی نامیده می شود،زمین رادرمرکزعالم قرارمی داد. ماه،عطارد،زهره،خورشید،مریخ،مشتری،وزحل به همین ترتیب به دورآن می […]

16 سپتامبر 2019
بیشتر

منظومه ی شمسی چیست؟ منظومه ی شمسی شامل خورشیدوسیاراتی است که به دورآن می گردندوآن رادرسراسرفضاهمراهی می کنند. خورشیدخودش یک ستاره است.یک ستاره ی خیلی معمولی که بسیارازمافاصله دارد.همچنین یک کره ی داغ وروشن گازی استکه اکثریت گازآن راهیدروژن تشکیل می دهد. زمین یک سیاره است.یک جسم جامدکه نوری ازخودش نداردودریک مسیریامداربه دورخورشیدمی گردد.این مدارکاملا […]

15 سپتامبر 2019
بیشتر

نجوم راداری چیست؟ اصول اولیه رادارکاملاساده است.چنانچه شمایک تپ رادیویی خیلی کوتاه یامیکروویوبه طرف یک شئ درفاصله ی دوربفرستید،دراین صورت این تپ بعدازمدتی به آن شئ می رسد.این زمان برابرخواهدبودبافاصله ی جسم ،تقسیم برسرعت تپ که همان تندی نور(۳۰۰۰۰۰کیلومتردرثانیه)است. تپ توسط جسم منعکس خواهدشدوتاحدودی ضعیف تربه نقطه ی ارسالی برخواهدگشت.زمان برگشت به اندازه زمان رفت […]

15 سپتامبر 2019
بیشتر

تلسکوپ رادیویی چگونه کارمی کند؟ تلسکوپ رادیویی اساساوسیله ای است که امواج رادیویی راجمع می کندوآن راروی یک گیرنده ی رادیویی متمرکزمی نماید.این گیرنده سپس علامتی رابه وجودمی آوردوقدرت آن علامت به صورت خودکاربه صورت قلمی برروی صفحه ای مشخص می شود(این وسیله ثبات نام دارد)شماداخل یک تلسکوپ رادیویی نگاه نمی کنیدوتصویری رانیزنمی بینید.آن چه […]

14 سپتامبر 2019
بیشتر

جوچگونه مانع کارستاره شناسان می شود؟ اگرچه همه ی مابرای نفس کشیدن به جونیازداریم،امازمانی که مشاهدات نجومی موردنظرباشد،جویک مزاحم به شمارمی آید. ابرها،گردوغبارودودهمگی نوری راکه ازستاره هامی رسد،سدمی کنندوعلاوه برآن هوانیزخودش هرگزبه طورکامل یکنواخت نیست.به همین دلیل وقتی که ماازطریق یک تلسکوپ مثلا به یک سیاره نگاه می کنیم،تصویرآن به طورکامل واضح وثابت نیست،بلکه موج […]

14 سپتامبر 2019
بیشتر

طیف الکترومغناطیسی چیست؟ نورتنهانوع تابشی نیست که درفضاحرکت می کند.انواع دیگری نیزوجوددارندازقبیل امواج رادیویی وهمه ی تابش های مختلف دیگرکه باهم طیف الکترومغناطیس رامی سازند.درواقع نورتنهایک نوع تابش الکترومغناطیسی است. تابش الکترومغناطیسی همانندیک موج درفضاحرکت می کندواگردرموردنورمرئی فکرکنیم می دانیم که این نوردارای رنگ های مختلفی است .همانندامواج روی دریا،امواج نوری نیزدارای طول موج هستند.طول […]

7 سپتامبر 2019
بیشتر

چه کسی کشف کردکه خورشیدرنگ های مختلفی ازنورراپخش می کند؟ درسال۱۶۶۶م.(۱۰۴۴ش)اسحاق نیوتون نورخورشیدراکه به نظرسفیدمی رسدازیک منشورشیشه ای گذراندودیدکه درطرف دیگرآن یک رنگین کمان به وجودمی آیددراین رنگین کمان به ترتیب نورهای قرمز،نارنجی،زرد،آبی،نیلی وبنفش وجودداشتند.نیوتون بااین کارنشان دادکه نورسفیدکه ازخورشیدمی رسدمخلوطی ازهمه ی رنگ هاست. نیوتون به آزمایش های خودادامه دادونورراازیک منشوردیگرگذراند.اومتوجه شدکه نورهادریک باندبزرگترپراکنده […]

4 سپتامبر 2019
بیشتر

چرااکثرتلسکوپ هابایدبه صورت نصب استوایی برپاشوند؟ طبیعتا تلسکوپ هابایدبه نحوی نصب شوندکه بتوانندبه هرسمتی درآسمان نشانه روندوهمچنین بتوانندحرکت ستارگان ودیگراجرام سماوی رادرآسمان دنبال نمایند. دوطریق نصب وجوددارد،سمت-ارتفاعی واستوایی سیستم نصب سمت-ارتفاعی به تلسکوپ اجازه می دهدکه به طورعمودبرافق(درعرض جغرافیایی)موازی باافق درسمت حرکت کند.این سیستم غالبا برای تلسکوپ های قابل حمل وتئودولیت های سیاحان به کاربرده […]

3 سپتامبر 2019
بیشتر

آیاتلسکوپ هاانواع خاصی دارند؟ امروزه ازانواع مختلفی ازتلسکوپ هااستفاده می شود.بعضی برای هدف های نجومی عام وبعضی برای هدف های نجومی خاص. اگرچه بیش ترتلسکوپ های بزرگ جدیدانعکاسی هستند،اماهنوزبعضی کارهای مهم است که باتلسکوپ های انکساری به بهترین نحوانجام می شودمانندمحل یابی ستارگان .این علم اندازه گیری محل دقیق ستارگان (معمولا باعکاسی می باشدوبرای این […]

1 سپتامبر 2019
بیشتر

قدرت تجزیه تلسکوپ چیست؟ قدرت تجزیه یک تلسکوپ عبارتست ازتوانایی آن درنشان دادن اشیای خیلی کوچک باجزئیات ریزودقیق دریک جسم که باچشم غیرمسلح دیدن آن بسیارمشکل است. درواقع تلسکوپ دوکارعمده دارد.اول قدرت جمع کردن نور(هرچه شی عدسی باآینه بزرگترباشد،نوربیش تری جمع می شود)ودوم قدرت تجزیه. ستاره های زیادی درآسمان هستندکه به صورت دوتایی می باشند(دوستاره […]

1 سپتامبر 2019
بیشتر

چه فاصله ای رابه کمک تلسکوپ می توان دید؟ این تقریبا یک سوال گمراه کننده است که غالباپرسیده می شود.یک تلسکوپ نوربیش تری راازآنچه چشم انسان قادراست،جمع می کند،به طوری که اجسام کم نوربه روشنی دیده می شوند.هرچه عدسی شی بزرگترباشد،نوربیش تری جمع خواهدشدودرنتیجه اجسام کم نورتری قابل رویت خواهندبود. این موضوع چگونه باسوال رابطه […]

1 سپتامبر 2019
بیشتر

تلسکوپ انکساری چگونه کارمی کند؟ تلسکوپ انکساری اساسا ازدوعدسی شیشه ای انحناداده شده تشکیل شده است که یک تصویربزرگ شده ازاجرام دوررابه دست می دهد.درجلو لوله تلسکوپ ،عدسی بزرگی به نام عدسی شی وجوددارد.این عدسی نوراجسام دوردست راجمع می کندتاتصویرجسم راتشکیل دهد.درطرف دیگرلوله ی تلسکوپ ،عدسی دیگری به نام عدسی چشمی وجودداردکه می توان ازطریق […]

1 سپتامبر 2019
بیشتر

چرا اهله ی ماه وجود دارد؟ می دانیم که ماه هیچ نوری ازخودندارد و تنهابا منعکس کردن نورخورشید روشن می شود.درنتیجه درهرلحظه ی زمانی تنها نصف سطح ماه روشن خواهدبود(نیم سطحی که روبه روی خورشیداست) درحالی که نیم سطح دیگر تاریک است،چون ماه دور زمین را در کمتر ازیک ماه طی می کند،بسته به این […]

1 سپتامبر 2019
بیشتر

علت اصلی فصل ها،کج شدن محورزمین ازحالت قائم می باشد.محورزمین بازاویه ای بین ۲۳ویک دوم درجه تاحالت قائم نسبت به سطح مدارزمین کج می شود.به عبارت دیگرصفحه ی استوابازاویه ۲۳ویک دوم نسبت به دایرة البروج بردبارمی شود.نتیجه این امراین است که ارتفاع خورشیددرموقع ظهردرطول سال بسته به تغییرموقعیت خورشیدروی دایرة البروج است. به عنوان مثال […]

31 آگوست 2019
بیشتر

ستاره شناسان چگونه زمان راندازه گیری می کنند؟(ادامه مطلب قبل) اگرشمادرنیمکره ی شمالی زندگی می کنید،درنیمروزخورشیددربالاترین ارتفاعش ودرسمت جنوب قرارخواهدداشت.خورشیدسپس درحال عبورازمدارنصف انهارخواهدبودکه آن راگذریاعبورخورشیدگویند. یک روزخورشیدی عبارتست ازفاصله ی زمانی بین دوعبور(عبورخورشیذازنصف النهار)متوالی خورشیدوبیست وچهارساعت  زمان خورشیدی تقسیم می گردد. همچنان که روزطی می شود،خورشیدبه طوریکنواخت از مدارنصف النهاردرجهت غرب فاصله می گیردوزاویه بین […]

31 آگوست 2019
بیشتر

چه کسی صورفلکی رانام گذاری کرد؟ سندتاریخی نام های  بسیاری ازصورفلکی درگذشته گم شده است.امابعضی ازآن هاازافسانه های تمدن های اولیه، مخصوصا یونان باستان ریشه گرفته اند.بسیاری ازستارگان روشن توسط ستاره شناسان عرب نام گذاری شدندمانند ابط الجوزا درصورت فلکی جبار و آلدبران درصورت فلکی ثورtaurus. جان بایریکی ازستاره شناسانی که درقرن هفدهم زندگی می […]

31 آگوست 2019
بیشتر

شناخته ترین صورت فلکی،خرس بزرگ(عنوان صحیحش دب اکبر)می باشد.هفت تاازروشن ترین ستاره هادراین صورت فلکی شکل یک تیغه گاوآهن رامی سازند(که چهارستاره به شکل ذوزنقه است)بایک دسته ی خم شده(سه ستاره).درواقع،این مجموعه بیش تربه شکل کماجدان یادیگ دسته دارمی باشد.اگرشمادرقسمت شمالی وبالاترازعرض جغرافیایی ۴۰درجه زندگی می کنید،درهمه ی مواقع سال دب اکبردرآسمان قابل رویت است […]

31 آگوست 2019
بیشتر

کره ی سماوی چیست؟ وقتی که به آسمان نگاه می کنیم،آن راهمانندیک گنبد غول پیکربالای سرمان می بینیم.اگرچه می دانیم که ستاره ها درفواصل مختلف از یکدیگر قراردارند و همچنین می دانیم که این زمین است که می گردد نه آسمان،باوصف این ستاره شناسان ترجیح می دهند که در موقع نقشه خوانی آسمان فرض کنند […]

29 آگوست 2019
بیشتر
علاقه مندی ها 0
مقایسه